Kdo jsou externí pracovníci prevence a rizikového chování

EPP (externí pracovníci prevence a rizikového chování) nejsou učitelé na školách placení státem. Jedná se o pracovníky vzdělávacích organizací, které se zaměřující na tvorbu programů prevence a rizikového chování pro žáky základních a středních škol. EPP jsou vyškolení specialisté, často vystudovaní v oboru sociálně-poradenském, kteří milují práci s dětmi a to, že je mohou pozitivně ovlivnit v jejich vývoji.

 

Co je práce externích pracovníků prevence a rizikového chování

EPP (externí pracovníci prevence a rizikového chování) se setkávají s našimi dětmi a mládeží na základních a středních školách. Jsou to andělé, kteří nám ve skrytu pomáhají spoluvychovávat naše děti a mládež. Připravují pro žáky základních a středních škol speciální programy prevence, etiky a životních hodnot. Více v popisu témat. Díky jejich práci se také přichází na závažné životní situace dětí a mládeže, která se po svém odhalení daří změnit. V životech dětí je nejrůznější zlo, které na ně má vliv a díky lektorům je zastavováno. Více o zlu v životech dětí naleznete v příbězích lektorů.

Jak EPP na školách pracují

EPP s dětmi hrají interaktivní poučné hry, přednáší jim o různých tématech, naslouchají jim, diskutují s nimi a v ideálním případně je zvou do volnočasových klubů, aby je odstínili od škodlivých návyků, nebezpečných osob, drog a jiného rizikového chování.

Proč má smysl EPP podporovat

  1. EPP jsou pracovníci v druhé linii výchovy generací našich dětí. Mohou odhalit a denně odhalují zlo, které se na dětech páchá, nebo které děti páchají na sobě sami. EPP mají skvělé postavení, že do tříd přicházejí zvenčí, získávají si mnohem snáze důvěru dětí, nežli denně přítomní učitelé. Děti se EPP po programech nebo na volnočasových klubech svěřují s někdy velmi závažnými či středně závažnými případy, kdy jim někdo ubližuje, nebo kdy si sami ubližují. Více v příbězích zla. Všichni EPP i učitelé na školách se však shodnou, že děti potřebují pomoci a přítomnost EPP na školách má na děti výrazně dobrý vliv. O tom svědčí opakované objednávky programů EPP na stejných školách.
  2. Organizace zastřešující EPP jsou motivovány k této činnosti MŠMT, jsou pod dohledem státních organizací, jako NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) a jejich programy jsou státem akreditovány pro práci s dětmi a mládeží.
  3. Vychováváme společně nové generace našich vnuků, vnuček, dcer, synů, neteří a synovců, kteří se stanou celkem brzy dospělými a v budoucnosti ovlivní také naše stáří. Budeme jim s láskou a pokorou trpělivě pomáhat na jejich cestě již nyní v dospívání, vrátí nám to za několik desítek let. Naše děti jsou dnes i zítra největší investicí, kterou máme.
  4. Financování programů prevence, etiky a rizikového chování je velmi nedostatečné. Viz Jak se nákup programů prevence na školách financuje.
  5. Věříme, že kampaní ZASTAV ZLO můžeme společně ovlivnit veřejné mínění a celostátní změny, aby přítomnost EPP na školách v čase rostla a zkvalitňovala se vzhledem k žádanosti těchto lektorských programů od samotných rodičů, prarodičů a prestiži, kterou škola bude mít díky přítomnosti EPP na své půdě. Postupně můžeme dosáhnout, aby se z rozpočtu zřizovatele zvládla tato péče o děti a mládež zajišťovat. K tomu jsou zapotřebí systémové změny, ovlivnění politiků a veřejný tlak, které však vyžadují trpělivé úsilí a především čas. Proto tě kampaní zveme k podpoře práce EPP a spoluvytvoření změny, která je zapotřebí.

Kdo programy externích pracovníků prevence a rizikového chování na školách objednává

Zajištění programu od EPP si objednávají převážně metodici prevence, což jsou zaměstnanci ZŠ a SŠ, kteří mají na starosti prevenci, etiku a rizikové chování žáků dané školy. Někdy si programy objednávají přímo ředitelé a učitelé, kteří vidí určité rizikové chování v kolektivu třídy.

Jak se nákup programů na školách financuje?

Programy jsou hrazeny plně nebo částečně z rozpočtu školy. O podobě rozpočtu školy rozhoduje zřizovatel (magistrát, obec, kraj), který má sám omezený rozpočet. Zřizovatelé v některých případech vyhrazují v rozpočtu na programy prevence na školách dostatečnou částku (většinou menší města nebo obce, kde je pouze jedna nebo dvě školy), ale v drtivé většině případů na tuto práci na školách není v rozpočtu vyhrazeno dostatečné množství peněz. To je hlavní důvod, proč se na EPP činnost vybírá tato veřejná sbírka a proč je nákup programů buď plně nebo částečně dotován v poměru 60:40 nebo 50:50.

Jaké výsledky tato práce na školách nese?

Práce EPP na školách se dotýká 10 % všech žáků ze základních a středních škol v České republice (130 752 žáků). Tito žáci mají možnost se nechat inspirovat, nasát během programu informace, jak se chránit od různých nebezpečí života a mají díky programům EPP lepší navigaci, jak se stát zodpovědnými moudrými dospělými a součástí lepší budoucnosti naší české společnosti. EPP objevují také zlo páchané v životech dětí a mládeže a v mnoha případech tyto situace pomohli vyřešit a společně se školou, a ostatními institucemi, zastavit. Tato skutečnost je hlavní leitmotiv kampaně ZASTAV ZLO.

Kdo podporuje práci externích pracovníků prevence a rizikového chování na školách již nyní

Práci EPP podporují

  • samotné školy (objednávají programy EPP),
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR), které je záštitou pro tvorbu a realizaci programů EPP,
  • přes 170 pravidelných dárců na fond práce EPP v F-nadaci má svou nesmazatelnou úlohu (děkujeme vám),
  • my – křesťanská nadace F-nadace – podporujeme organizace zastřešující EPP z výnosů nadačního jmění.

Jaké jsou oblasti témat programů?

PREVENCE A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ
Cílem je, aby děti byly v bezpečí před ostatními, ale i před sebou samými a zlozvyky, které si mohou z dospívání do dospělosti odnést. Programy prevence mají sílu dětem ukázat budoucnost, aby si rozmyslely a naučily se umět říkat určitým věcem a nabídkám života jasné ne a nemuseli se pak v budoucnosti trápit.

ETICKÁ VÝCHOVA
Cílem etických programů je pomoci naší nové generaci dětí vidět za horizont morálních rozhodnutí a událostí, které je konfrontují dnes a budou ještě více v dospělosti. Připravují děti na nelehké, ale zásadní dilemata, zda volit jednodušší a méně nákladnou rychlou cestu k cíli, která může být zcela amorální, nebo zda zvolit nákladnější dlouhodobou variantu trasy k vytouženým cílům, která je morálně čistá a při které si uchovají dobrý sebeobraz o sobě samých.

Jaké organizace sdružující externí pracovníky prevence a rizikového chování svým darem podpoříte?

F-nadace spolupracuje s organizacemi EPP v ČR, z nichž hlavní jsou tyto:
ABATOP
ACET ČR
Pavučina, o.p.s.
Maják o.p.s.
Hope4kids, z.s.
… a další.